Prehľad sociálnych služieb

Kliknutím na jednotlivé sociálne služby môžete o nich získať podrobnejšie informácie

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe

2. Sociálne poradenstvo

3. Sociálna rehabilitácia

4. Ošetrovateľská starostlivosť

5. Ubytovanie

6. Stravovanie

7. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne

8. Úschova cenných vecí

9. Osobné vybavenie

10. Záujmová činnosť

11. Doplnkové služby