Postup podania žiadosti – domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb (DSS) je pre plnoletú fyzickú osobu, do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona    č. 448/2008 Z.z. je  5 alebo 6.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v sociálnom zariadení Domov dôchodcov a domove sociálnych služieb Tisovec je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Potrebné tlačivá :

Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, občan zasiela na odbor sociálnych služieb a  zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov Banskobystrický samosprávny kraj vykoná sociálnu posudkovú činnosť a lekársku posudkovú činnosť, vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.

Následne na základe vydaného posudku a rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo :

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vydaným posudkom o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu doručí občan do nášho zariadenia osobne alebo prostredníctvom pošty.

Najneskôr v deň uzatvárania zmluvy predloží žiadateľ ďalšie prílohy:

  • Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia za sociálnu službu
  • Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa
  • Potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme),
  • Iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Ďalšie dôležité informácie :

Ak je v DD a DSS Tisovec vhodné voľné miesto, sociálna pracovníčka DD a DSS Tisovec vyzve žiadateľa k nástupu.

Ak nie je voľné miesto, žiadateľ je v zmysle Smernice č.005/2018/OSSZ vydanej Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja zaradený do poradovníka čakateľov o umiestnenie v zariadení.

Poradovník žiadateľov si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz : poradovník čakateľov.