Ošetrovateľská starostlivosť

Ide o proces, v ktorom prijímateľovi SS s krátkodobým, či s trvalým zdravotným problémom poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Primárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná v DD a DSS Tisovec praktickým lekárom MUDr. Petrom Šuranom, ktorý navštevuje pacientov priamo v zariadení pravidelne a vždy podľa potreby.

Priamo v našom zariadení sa sa poskytuje odborná psychiatrická starostlivosť, ktorá je zabezpečovaná primárom psychiatrického oddelenia nemocnice Svet Zdravia Rimavská Sobota MUDr. Petrom Korcsogom, návštevami a vyšetrením v domove 1 x mesačne.

Odborná starostlivosť sa zabezpečuje prostredníctvom odborných vyšetrení, resp. hospitalizácie v odborných zdravotníckych zariadeniach.

Sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby na odborné vyšetrenia, je zabezpečené v spolupráci s rodinnými príslušníkmi, ktorým termín vyšetrenia včas oznámia naše sociálne pracovníčky alebo sestra. Sprevádzanie zamestnancom nášho zariadenia sa bezodkladne zabezpečuje prijímateľom sociálnej služby v prípade úrazu, akútneho stavu, prijímateľovi s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo zbaveným spôsobilosti na právne úkony, ak je opatrovníkom zariadenie DD a DSS Tisovec a prijímateľ neuviedol žiadneho rodinného príslušníka

Pri zabezpečovaní zdravotníckych služieb rešpektujeme slobodný výber lekára našich obyvateľov. Taktiež pri zabezpečovaní liekov, plienok, zdravotných pomôcok a zdravotníckeho materiálu si každý obyvateľ môže slobodne zvoliť ich poskytovateľa, prípadne si ich môže zabezpečovať sám alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov.

Ak sú nutné odborné vyšetrenia obyvateľov, tieto zabezpečujeme prevozom sanitkou do príslušných zdravotníckych zariadení, v prípade zhoršenia zdravotného stavu zorganizujeme okamžitú hospitalizáciu na príslušnom nemocničnom oddelení.

Ošetrovateľskú starostlivosť DD a DSS Tisovec zabezpečuje zdravotným personálom t.j.  sestra/zdravotná asistentka a opatrovateľky zariadenia.