Jedálny lístok

Jedálne lístky na aktuálny týždeň:


15. 04. – 21. 04. 2023

JL (15.04. – 21.04.) – racionálna strava

JL (15.04. – 21.04.) – diabetická strava

JL (15.04. – 21.04.) – celiatická strava

 

22. 04. – 28. 04. 2023

JL (22.04. – 28.04.) – racionálna strava

JL (22.04. – 28.04.) – diabetická strava


Stravovanie v našom zariadení

Strava sa podáva v jedálňach umiestnených na jednotlivých poschodiach. Pre prijímateľov sociálnej služby so sťaženou mobilitou je stravovanie zabezpečené individuálne na izbách v závislosti od ich zdravotného stavu.

Pripravujú sa 3 druhy diét:

 • racionálna
 • diabetická
 • celiatická

1. Stravníkmi sú:

 • prijímatelia sociálnej služby DD a DSS Tisovec
 • zamestnanci DD a DSS Tisovec
 • cudzí/externí stravníci

2. Ďalšími stravníkmi môžu byť:

 • občania mesta Tisovec, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a majú záujem o odoberanie stravy,
 • občania mesta Tisovec, ktorí majú záujem o odoberanie stravy,
 • uchádzači o zamestnanie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí vykonávajú v zariadení aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

3. Výška stravovacej jednotky

 • pre prijímateľov sociálnej služby pri racionálnej strave (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) : 4.00 € / deň
 • pre prijímateľov sociálnej služby pri diabetickej strave (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera ) : 4.80 € / deň
 • pre prijímateľov sociálnej služby pri celiatickej strave (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) : 5.20 € / deň
 • pre cudzích stravníkov (obed) : 4.50 € / deň

4. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia DD a DSS Tisovec.

5. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.

6. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania diabetologického lekára.

7. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

8. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného pre každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnym ročným obdobiam, zvyklostiam našej lokality a pripomienkam stravníkov. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky.

9. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú riaditeľka, referent stravovania, kuchárka, sestra a zástupca z Výboru obyvateľov. Jedálny lístok schvaľuje riaditeľka zariadenia.