Ciele kvality  DD a DSS Tisovec

Vedenie organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a v zmysle normy ISO 9001 : 2015 stanovuje :

Hlavný cieľ kvality

        Neustále zlepšovať poskytované sociálne služby v súlade s efektívnym

hospodárením s finančnými prostriedkami

Ciele kvality

Trvalé ciele kvality

  • Zabezpečiť a dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca  a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych služieb v platnom znení                                                
Termín : trvalý Zodpovední : riaditeľka
  • Zamestnanci DD a DSS Tisovec sú oboznámení s vypracovanými Podmienkami kvality poskytovaných sociálnych služieb tak, aby sa stali ich pracovným nástrojom a aby ich aplikácia v praxi priniesla prijímateľom sociálnej služby zlepšenie každodenného života a spokojnosť s poskytovanými službami.

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka, vedúca sociálno-zdrav. úseku, zamestnanci DD a DSS Tisovec

  • Aktívne uplatňovať budovanie pozitívnych vzťahov, dôvery a spolupráce v rámci zariadenia okrem formálnych stretnutí so zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služby (pracovné porady, úsekové porady, zasadnutia Výboru obyvateľov a pod.) aj cez neformálne stretnutia (športové dni, letné grilovania, vianočné posedenie a pod.) a vytvárať pozitívne väzby medzi zamestnancami navzájom, ako aj s prijímateľmi sociálnej služby

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka, vedúca sociálno-zdrav. úseku, zamestnanci DD a DSS Tisovec

  • Plánovane a priebežne zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, zabezpečovať celoživotné vzdelávanie zamestnancov, zabezpečovať skupinovú supervíziu, monitorovať a vyhodnocovať spokojnosť zamestnancov s absolvovanými školeniami, zabezpečovať plnenie plánu školení zamestnancov

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka, manažér kontroly/vedúca sociálno-zdravotného úseku, zamestnanci DD a DSS Tisovec

  • Zabezpečiť spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s poskytovaním sociálnych služieb na úrovni 90 %.

Termín : trvalý

Zodpovední : všetci zamestnanci DD a DSS Tisove

  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti poskytovania sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka, zamestnanci DD a DSS Tisovec

  • Aktívnym opatrením na trhu práce v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie v DD a DSS Tisovec formou dobrovoľníckej služby podľa  52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín : trvalý      

Zodpovední : riaditeľka, mzdová pracovníčka