Ciele kvality  DD a DSS Tisovec

Vedenie organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a v zmysle normy ISO 9001 : 2015 stanovuje :

Hlavný cieľ kvality

        Neustále zlepšovať poskytované sociálne služby v súlade s efektívnym

hospodárením s finančnými prostriedkami

Ciele kvality

Trvalé ciele kvality

 • Zabezpečiť a dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca  a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych služieb v platnom znení                                                

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka

 • Zamestnanci DD a DSS Tisovec sú oboznámení s vypracovanými Podmienkami kvality poskytovaných sociálnych služieb tak, aby sa stali ich pracovným nástrojom a aby ich aplikácia v praxi priniesla prijímateľom sociálnej služby zlepšenie každodenného života a spokojnosť s poskytovanými službami.

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka, vedúca sociálno-zdrav. úseku, zamestnanci DD a DSS Tisovec

 • Aktívne uplatňovať budovanie pozitívnych vzťahov, dôvery a spolupráce v rámci zariadenia okrem formálnych stretnutí so zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služby (pracovné porady, úsekové porady, zasadnutia Výboru obyvateľov a pod.) aj cez neformálne stretnutia (športové dni, letné grilovania, vianočné posedenie a pod.) a vytvárať pozitívne väzby medzi zamestnancami navzájom, ako aj s prijímateľmi sociálnej služby

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka, vedúca sociálno-zdrav. úseku, zamestnanci DD a DSS Tisovec

 • Plánovane a priebežne zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, zabezpečovať celoživotné vzdelávanie zamestnancov, zabezpečovať skupinovú supervíziu, monitorovať a vyhodnocovať spokojnosť zamestnancov s absolvovanými školeniami, zabezpečovať plnenie plánu školení zamestnancov

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka, manažér kontroly/vedúca sociálno-zdravotného úseku, zamestnanci DD a DSS Tisovec

 • Zabezpečiť spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s poskytovaním sociálnych služieb na úrovni 90 %.

Termín : trvalý

Zodpovední : všetci zamestnanci DD a DSS Tisove

 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti poskytovania sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

Termín : trvalý

Zodpovední : riaditeľka, zamestnanci DD a DSS Tisovec

 • Aktívnym opatrením na trhu práce v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie v DD a DSS Tisovec formou dobrovoľníckej služby podľa  52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín : trvalý      

Zodpovední : riaditeľka, mzdová pracovníčka

Krátkodobé a dlhodobé ciele kvality

 • Rozvíjať a skvalitňovať systém manažérstva kvality a vytvoriť podmienky pre recertifikačný audit nášho zariadenia vykonávaný Certifikačným orgánom QECON, spol. s.r.o.,  Trieda SNP 4/1717, SK – 974 01 Banská Bystrica            

Termín : jún 2019

Zodpovedný : manažér kvality

 • Zvyšovať komfort bývania a vybavenosť izieb zakúpením elektronicky polohovateľných postelí pre prijímateľov sociálnej služby

Termín : 31.12.2019

Zodpovední : riaditeľka, správca, ekonómka

 • Zakúpiť elektrický hydraulický zdvihák pre zdvíhanie a uľahčenie manipulácie presunu imobilných prijímateľov sociálnej služby z lôžka na invalidný vozík, kreslo alebo do inej miestnosti, napr. kúpeľne alebo WC. Používaním hydraulického zdviháka sa zvýši komfort ako aj bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby

Termín : v priebehu roka 2019

Zodpovední : riaditeľka, správca, ekonómka

 • Zrekonštruovať priestory kúpeľne pre prijímateľov sociálnej služby na I., II. a III. poschodí. Rekonštrukciou sprchovacích priestorov sa dosiahne úplná bezbariérovosť a prístupnosť pre všetkých prijímateľov sociálnej služby

Termín : 31.12.2020

Zodpovední : riaditeľka, správca, ekonómka

 • Zrekonštruovať vodovodné potrubie v celom zariadení z dôvodu jeho zastaranosti, opotrebovania a opakovaným havarijným situáciám spojenými s nadmernými stratami vody a vážnymi škodami na budove

Termín : 31.12.2020

Zodpovední : riaditeľka, správca, ekonómka

 • Zrekonštruovať kuchynky na jednotlivých poschodiach a tým zvýšiť kvalitu bývania pre prijímateľov sociálnej služby

Termín : 31.12.2020

Zodpovední : riaditeľka, správca, ekonómka

 • Vonkajšie zatepliť budovu s cieľom zníženia spotreby energií na kúrenie; ochrany pred vonkajšími vplyvmi, predĺženia životnosti budovy ako aj zlepšenia estetického vzhľadu budovy.

Termín : 31.12.2021

Zodpovední : riaditeľka, správca, ekonómka

 

V Tisovci, dňa: 12.06.2019