Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a pri základných sociálnych aktivitách.

Našim cieľom je prispieť k zabezpečeniu dôstojného a maximálne hodnotného života našich obyvateľov, podporiť ich sebestačnosť, samostatnosť, nezávislosť, a to nácvikom a rozvojom zručnosti, aktivizovaním ich schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Ciele, metódy, prostriedky, formy, miesto a čas, postup sociálnej rehabilitácie

Cieľom sociálnej rehabilitácie prijímateľov sociálnej služby (PSS) je rozvoj sociálnych kompetencií, t.j. obnova sociálnych a pracovných zručností, získanie schopností stratených či oslabených postihnutím.

Sociálna rehabilitácia prijímateľov sociálnej služby sa poskytuje prostredníctvom nasledovných aktivít:

 • komunita – komunikácia v skupine, vyjadrenie svojich názorov, spokojnosti či nespokojnosti a aktivitami. Komunita navodzuje pocit bezpečného a známeho prostredia, pomáha PSS zlepšovať svoje komunikačné schopnosti, ktoré sú vplyvom postihnutia zhoršené.
 • arteterapia – ide o vyjadrenie myšlienok, pocitov a celkovo svojej kreativity prostredníctvom výtvarného, či iných druhov umenia. Dôležité je tiež precvičovanie jemnej motoriky.

Samotná sociálna rehabilitácia, teda rehabilitovanie zručnosti PSS sa realizuje viacerými spôsobmi. Cieľom je obnova či rozvoj jemnej motoriky, nácvik pravidelnej pracovnej činnosti a pravidelného pracovného režimu, prejavenie kreativity, osvojenie si nových zručností.

Prostriedky sociálnej rehabilitácie 

 • sebestačnosť,
 • mobilita (schopnosť presunov),
 • lokomocia (schopnosť chôdze),
 • komunikácia,
 • sociálna adaptabilita.

Testovať a klasifikovať jednotlivé položky je potrebné robiť opakovane a dosiahnuté výsledky porovnávať.

Formy sociálnej rehabilitácie – skupinové a individuálne

 • miesto – práca sociálneho pracovníka vo vytvorenej miestnosti v DD a DSS Tisovec, resp. v areáli zariadenia, vonkajší areál zariadenia pre prístupnosť životného prostredia z hľadiska architektonických bariér, priestorovej orientácie a možnosti spoločenskej komunikácie.
 • časovo – sociálna rehabilitácia nie je ohraničená. Realizuje sa v priebehu pracovného dňa od 8.00 – 15.00 hod. Pri každej činnosti je potrebné dodržiavať pravidlá bezpečnosti.

Personálne zabezpečenie

Odbornú činnosť sociálna rehabilitácia vykonávajú sociálni pracovníci. Pri vykonávaní voľnočasových aktivít mimo areál zariadenia a ak si to vyžaduje zdravotný stav PSS je potrebné zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti.

Čo sa poskytuje PSS v rámci sociálnej rehabilitácie

V zmysle zákona o sociálnych službách je možné poskytovať v DD a DSS v rámci sociálnej rehabilitácie odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ďalej je sociálna rehabilitácia chápaná aj ako nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sociálna komunikácia. Sociálny pracovník pri práci s PSS potrebuje najmä:

 • rozvíjať komunikačné zručnosti
 • hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, pragmaticky, vytvoriť primeraný očný kontakt, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej i neverbálnej komunikácie
 • rozvíjať základné sociálne zručnosti
 • počúvať iných, poradiť, nadviazať rozhovor, vyjadriť názov, požiadať o pomoc, ospravedlniť sa, prijať chybu, uvedomiť si chybu, byť k sebe kritický
 • podávať informácie o PSS o ich právach a povinnostiach, o možnostiach využitia voľného času, informácie o verejnej doprave, informácie o rozmanitých formách správania, ktoré si PSS nevedia spontánne osvojiť.