Ročná účtovná závierka

Účtovná závierka predstavuje súbor účtovných výkazov, ktoré zostavuje každá účtovná jednotka – väčšinou k poslednému dňu účtovného obdobia. Cieľom účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov.

Na splnenie tohto cieľa poskytuje účtovná závierka informácie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, nákladoch, výnosoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia. Tieto informácie, spolu s ďalšími, ktoré sú uvedené v poznámkach, napomáhajú používateľom účtovnej závierky pri predikcii budúcich peňažných tokov účtovnej jednotky, predovšetkým o ich časovom priebehu a pri prijímaní ekonomických rozhodnutí.

Ročné účtovné závierky DD a DSS Tisovec si môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz.