Politika kvality

V DD a DSS Tisovec budujeme od roku 2009 systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009, v rámci ktorého prebehlo školenie všetkých zamestnancov o požiadavkách normy a autorizované školenie interných audítorov. V sledovanom období boli prekonzultované a spracované návrhy celej dokumentácie SMK, prebehla implementácia požiadaviek normy definovaných v Príručke kvality a v kartách procesov na podmienky organizácie. Proces tvorby dokumentácie prebiehal postupnými krokmi od ich konzultovania, vytvorenia až po ich posúdenie a schválenie.
Certifikačným orgánom je spoločnosť :
                                QECON, spol. s.r.o., Trieda SNP 4/1717, 974 01 Banská Bystrica.
Udelenie certifikátu je pre vedenie nášho zariadenia veľkou výzvou a záväzkom pri ďalšom napredovaní a kvalitnom poskytovaní sociálnych služieb v DD a DSS Tisovec.

V rámci Politiky kvality :

 • uplatňujeme Systém manažérstva kvality ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DD a DSS Tisovec
 • akceptujeme slobodnú voľbu prijímateľa sociálnej služby, jeho potreby a očakávania, našou najvyššou prioritou je spokojný prijímateľ sociálnej služby a jeho rodina
 • rozpoznávame individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby, ktoré osobným prístupom riešime. Na poznaní potrieb prijímateľa sociálnej služby sa zúčastňujú všetci zamestnanci DD a DSS Tisovec
 • vytvárame cieľavedome dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a ich príbuznými, s vonkajším prostredím, mestom, regiónom, so subjektmi obdobného zamerania ale aj širokou verejnosťou
 • neustále monitorujeme spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb so zameraním predovšetkým na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, stravovania, ubytovania, záujmovej činnosti, s prácou a prístupom zamestnancov DD a DSS Tisovec
 • bezpečnosť každého prijímateľa sociálnej služby je hlavnou prioritou pri poskytovaní sociálnych služieb v našom zariadení. Pri všetkých činnostiach máme na zreteli potreby prijímateľa sociálnej služby, pričom rešpektujeme jeho autonómiu (spôsobom oslovovania a slobodou v rozhodovaní, voľného pohybu), akceptujeme osobitosti jeho správania (s prihliadnutím na ľudskú dôstojnosť, bezpečnosť prijímateľa sociálnej služby, ako aj personálu)
 • neustále plánovane zvyšujeme kvalifikáciu zamestnancov, pretože všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom
 • sledujeme najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementujeme na podmienky nášho zariadenia
 • neustálym monitorovaním procesov a prijímaním preventívnych a nápravných opatrení trvalo zlepšujeme systém manažérstva kvality
 • riadime sa platnými zákonmi a normami a rešpektujeme práva prijímateľov sociálnych služieb
 • kvalita poskytovaných sociálnych služieb je dôležitým faktorom, ktorý prispieva k spokojnosti našich prijímateľov sociálnych služieb. Kvalitu poskytovania sociálnych služieb zvyšujeme uplatňovaním individuálneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby, etikou vzťahov, dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd a vytváraním dobrých medziľudských vzťahov.