Postup podania žiadosti – zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov (ZpS) – je určené pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/2008 Z.z. má vydaný posudok odkázanosti na stupeň č. 4, 5 alebo 6

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v sociálnom zariadení v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Tisovec je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Potrebné tlačivá :

Občan si môže uvedené tlačivá stiahnuť online kliknutím na vyššie uvedené odkazy, prípadne vyzdvihnúť osobne v našom zariadení alebo na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, občan zasiela na mestský/obecný úrad alebo ich doručí úradu osobne.

Posudkový lekár posúdi zdravotný stav občana, určí bodové hodnotenie jeho schopnosti vykonávať sebaobslužné úkony, stanoví stupeň odkázanosti občana na sociálnu službu, vypracuje lekársky posudok.

Zamestnanec oddelenia sociálnych služieb obecného/mestského úradu na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá rozhodnutie, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.

Následne na základe vydaného posudku a rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo :

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vydaným Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatným Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a ďalšími tlačivami občan doručí osobne alebo poštou do zariadenia, do ktorého chce byť umiestnený.

Ďalšie tlačivá potrebné k žiadosti

Ďalšie dôležité informácie

Občan má právo postúpiť svoju žiadosť do 3 rôznych zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. V prípade, že v niektorom zariadení sa mu začne poskytovanie sociálnej služby, žiadateľ sociálnej služby by mal túto skutočnosť oznámiť do ostatných zariadení, aby mohli jeho žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyradiť z poradovníka čakateľov.

ZHRNUTIE :

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec poskytuje pre občanov formou celoročného pobytu dva druhy služieb:

Zariadenie pre seniorov (ZpS) – je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/2008 Z.z. má vydaný posudok odkázanosti na stupeň č. 4, 5 alebo 6

Domov sociálnych služieb (DSS) je pre plnoletú fyzickú osobu, do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona č. 448/2008 Z.z. je  5 alebo 6.

Pre obidva druhy služieb je potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s určením stupňa odkázanosti.

Pre službu ZpS (zariadenie pre seniorov) posudok odkázanosti vydaný mestským alebo obecným úradom v mieste trvalého bydliska – stupeň č. 4, 5 alebo 6. Pre jeho vybavenie je potrebné požiadať na mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska o jeho vydanie.

Ak je v zariadení, do ktorého žiadateľ žiadal o umiestnenie vhodné voľné miesto sociálna pracovníčka DD a DSS Tisovec vyzve žiadateľa k nástupu.

Ak nie je voľné miesto a žiadateľ trvá na umiestnení v zariadení, je v zmysle Smernice č.005/2018/OSSZ vydanej Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja zaradený do poradovníka čakateľov o umiestnenie v zariadení. 

Poradovník žiadateľov si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz : poradovník čakateľov.