Postup podania žiadosti – zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov (ZpS) – je určené pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/2008 Z.z. má vydaný posudok odkázanosti na stupeň č. 4, 5 alebo 6.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v sociálnom zariadení v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Tisovec je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Potrebné tlačivá :

Občan si môže uvedené tlačivá stiahnuť online kliknutím na vyššie uvedené odkazy, prípadne vyzdvihnúť osobne v našom zariadení alebo na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, občan zasiela na mestský/obecný úrad alebo ich doručí úradu osobne.

Posudkový lekár posúdi zdravotný stav občana, určí bodové hodnotenie jeho schopnosti vykonávať sebaobslužné úkony, stanoví stupeň odkázanosti občana na sociálnu službu, vypracuje lekársky posudok.

Zamestnanec oddelenia sociálnych služieb obecného/mestského úradu na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá rozhodnutie, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.

Následne na základe vydaného posudku a rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo :

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vydaným posudkom o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu doručí občan do nášho zariadenia osobne alebo prostredníctvom pošty.

Najneskôr v deň uzatvárania zmluvy predloží žiadateľ ďalšie prílohy:

  • Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia za sociálnu službu
  • Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa
  • Potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme),
  • Iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Ďalšie dôležité informácie :

Ak je v DD a DSS Tisovec vhodné voľné miesto, sociálna pracovníčka DD a DSS Tisovec vyzve žiadateľa k nástupu.

Ak nie je voľné miesto, žiadateľ je v zmysle Smernice č.005/2018/OSSZ vydanej Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja zaradený do poradovníka čakateľov o umiestnenie v zariadení.

Poradovník žiadateľov si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz : poradovník čakateľov.