Ekonomicky oprávnené náklady

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

podľa § 72 ods.5 Zákon o soc. službách č.448/2008 Ekonomicky oprávnené náklady sú :a)mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,

b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie,

e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,

f) dopravné,

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,

h) nájomné na prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci,

i)výdavky na služby,

j) výdavky na bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby podľa osobitného predpisu.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa každoročne mení v závislosti od bežných výdavkov na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok.