Financovanie

DD a DSS Tisovec je rozpočtová organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja, to znamená, že všetky príjmy odvádza do rozpočtu BBSK a všetky výdavky na prevádzku sú limitované z jeho rozpočtu.

Okrem rozpočtovaných prostriedkov DD a DSS využíva aj iné zdroje na zabezpečenie prevádzky a skvalitnenia sociálnych služieb. Jedná sa o finančné prostriedky z projektov ESF získané prostredníctvom ÚPSVaR Rimavská Sobota – na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných formou aktivačných prác, ktoré sú zamerané na zlepšenie prostredia zariadenia, upratovanie, opravy, údržbu.

Finančných prostriedkov je vždy málo a hlavne v sociálnej oblasti týkajúcej sa starých a chorých ľudí. Ak Vás oslovila naša činnosť a aktivity s poberateľmi sociálnych služieb u nás, môžete akoukoľvek finančnou čiastkou alebo vecným darom prispieť k ich udržaniu a rozvoju.

Pri poskytnutí sponzorských darov s cieľom zlepšenia kvality života prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení postupujte nasledovne :

Ak sa rozhodnete darovať finančný dar :

Zamestnanec, ktorý preberá peňažný dar, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“, viď príloha č. 1.

Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, spôsob a účel použitia.

Ak sa rozhodnete darovať vecný dar :

Zamestnanec, ktorý preberá nepeňažný dar, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“, viď príloha č. 2.

Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, spôsob a účel použitia.

Ak sa rozhodnete darovať finančný alebo vecný dar anonymne :

vypíše sa darovacia zmluva podľa druhu daru a ako darca sa uvedie „Anonymný“.

Finančný alebo vecný dar sa môže použiť len na ten účel, na ktorý je určený.

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a ten dar prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná.

Naše zariadenie sa zaväzuje, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je menovaný v predmete darovacej zmluvy a na požiadanie darcu preukáže použitie finančného alebo vecného daru. S darom sa bude nakladať v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja