Záujmová činnosť

Záujmová činnosť pre prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Ciele, prostriedky, formy záujmovej činnosti

Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť PSS plnohodnotné prežívanie ich voľného času, zabezpečenie kultúrnych, športových a sociálnych potrieb, rozvoj ich možností a záujmov. Prostriedky – činnosti: hra, šport, cestovanie, vychádzka, zábava, súťaže, sociálne činnosti, interakcie s druhými ľuďmi, umelecké činnosti aktívne resp. pasívne formy – skupinové, individuálne.

Stanovenie programu záujmovej činnosti.

Celoročný plán záujmovej činnosti vychádza z plánov kultúrno-záujmovej činnosti na začiatku kalendárneho roka. Postupne sa aktuálne podľa ponúkaných aktivít dopĺňa o akcie, ktoré zabezpečujú iné subjekty.
Záujmová činnosť je celý rad stabilných podujatí, ktoré sa pravidelne pre PSS zabezpečuje formou sprevádzania, dohľadu ako aj organizovaním záujmových aktivít v domove aj mimo neho. Pri účasti na kultúrnom, športovom, záujmovom podujatí je pre PSS zabezpečovaný neustály dohľad, vzhľadom na ich zdravotný stav.

Domov dôchodcov a domov sociálny služieb Tisovec zabezpečuje voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby. Vychádzame vždy z ich potrieb a želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych vlastností obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa. Všetky aktivity sú dobrovoľné. Slobodný pohyb všetkých prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení DD a DSS Tisovec nie je obmedzený, brána nášho zariadenia je otvorená počas celého dňa.

V rámci záujmovej činnosti a rozvoja pracovných zručností majú prijímatelia sociálnej služby možnosť rozvíjať svoje záujmy, hlavne ručné práce, ktoré sú nenáročné na priestor – venujú výrobe a plneniu levanduľových vrecúšok, vyšívaniu, šitiu, servítkovej technike, výrobe dekoračných predmetov, pečeniu vianočných či veľkonočných koláčikov, ale aj prácam na úprave areálu nášho zariadenia.

Domov má v spoločenských miestnostiach knižnicu. Knižný fond sa podľa možností zariadenia doplňuje. V spoločenských miestnostiach sa nachádzajú televízne prijímače a satelitné skrinky. V spoločenskej miestnosti na III. poschodí je umiestnený osobný počítač s možnosťou pripojenia na internet.  K dispozícii sú aj rôzne spoločenské hry, či zdravotné pomôcky na rehabilitáciu.

S príchodom jesene sme potešili našich obyvateľov novým záhradným sedením. Cez grantový program „Naštartujme s partnerstvom Muránska Planina-Čierny Hron“ sa nám podarilo zhotoviť nové lavičky s operadlami, sedadlá s opierkami a krásnu drevenú hojdačku.

V oblasti kultúrnej činnosti pre prijímateľov zariadenia pravidelne organizujeme rôzne podujatia – akcie – vystúpenia hudobných skupín, pri príležitosti Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, Veľkej Noci, Vianoc a pod.; vystúpenia detí folklórneho súboru,  detí zo základnej a materskej školy v Tisovci, v letných mesiacoch posedenia pri hudbe a speve za účasti dychovej hudby vonku na dvore. 

Aktivity sú realizované v spoločenských miestnostiach na to určených ako aj v exteriéri. Všetky činnosti sú vykonávané na základe špecifických potrieb  prijímateľov sociálnej služby v nadväznosti na ich individuálne plány zostavované sociálnymi pracovníčkami, kde osobité postavenie má tzv. kľúčový sociálny pracovník prijímateľa, ktorý má k nemu “najbližšie”. Individuálne plány z hľadiska plnenia stanovených cieľov a priorít sú pravidelne vyhodnocované a aktualizované.

Prehľad našich aktivít za rok 2019

Prehľad našich aktivít za rok 2018