Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe

Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama (tzv. Barthelov index).

Ide najmä o činnosti v oblasti hygieny, stravovania, sebaobsluhy.

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti našim obyvateľom poskytujeme 24-hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonáva odborne vzdelaný, príjemný a vľúdny personál.