Úschova cenných vecí

Naše zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí. Pokiaľ má prijímateľ sociálnej služby požiadavku, je možné uložiť si vybrané cennosti (cenné veci a vkladné knižky) do úschovy  v nadväznosti na Zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú zariadenie uzatvorí s prijímateľom sociálnej služby. Zariadenie následne prevezme do úschovy cenné veci od prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo aj počas pobytu v zariadení. Cenné veci prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, DD a DSS Tisovec prevezme do úschovy na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu.