Stravovanie

Prijímateľom umiestneným v DD a DSS Tisovec je poskytované celodenné stravovanie v zmysle platných predpisov, v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav v rozsahu :

– raňajky s desiatou

– obed

– olovrant

– večera pri racionálnej strave a pri diabetickej strave je zvýšená stravná jednotka o druhú večeru.

Jedálny lístok je zostavovaný a  prispôsobovaný požiadavkám a diétam našich obyvateľov. Všetky podávané jedlá sú pripravované z kvalitných surovín. Dbáme na pestrosť a zloženie stravy, pretože výživová hodnota, obsah minerálov a vitamínov sú dôležitými predpokladmi pre pohodu, zdravie a vitálnosť obyvateľov.

Pre mobilných prijímateľov sociálnej služby je strava podávaná v jedálňach zariadenia, pre imobilných na izbách. Ak to zdravotný stav obyvateľa vyžaduje, stravu podávame v upravenej forme (krájaná na kocky, mletá, mixovaná), v prípade potreby opatrovateľky obyvateľom pomáhajú pri podávaní stravy resp. ich kŕmia

Stravovanie považujeme za dôležitú súčasť kultúry, preto kladieme dôraz na prostredie jedálne, potrebnú pohodu a kľud so snahou rešpektovať individuálne nároky našich obyvateľov. Stravovacie služby spĺňajú hygienické požiadavky na priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a prevádzku.

Podľa predpísaných diét poskytujeme dva druhy stravy: racionálnu a diabetickú.

Stravovací úsek zabezpečuje :

– nákup potravín, bežné a hygienické skladovanie potravín

– vypracovanie časového a vecného harmonogramu spotreby v nadväznosti na skladbu jedál podľa jedálneho lístka a spotrebných noriem

– komplexnú prípravu jedál

– výdaj stravy pre prijímateľov sociálnej služby, pre zamestnancov zariadenia a pre širokú verejnosť

– dodržiavanie nákladných hygienických princípov od príjmu surovín až po výdaj pokrmov v súlade s plánom HACCP

– dodržiavanie hygieny a čistoty všetkých priestorov stravovacej prevádzky (sklady, kuchyňa, jedáleň) dodržiavanie predpisov BOZP a PO

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 20/2012, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Úhrady za stravovanie :

Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady sa určujú vo výške 20% stravnej jednotky. Stravná jednotka sa zvyšuje o 15% na prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetické prípadne diétne stravovanie (bielkovinová a výživná diéta).

– racionálna strava     2,80 eur/deň

 réžia 20%                 0,56 eur/deň

– diabetická strava     3,22 eur/deň

 réžia 20%                 0,64 eur/deň