Platná legislatíva

Nižšie ponúkame prehľad právnych predpisov súvisiacich poskytovaním sociálnej služby v našom zariadení. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa Vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných Vládou SR budete presmerovaní na portál právnych informácií JASPI, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Dodatky k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Dodatok č.1 VZN BBSK č.20/2012 platný od 01.06.2013

Dodatok č.2 VZN BBSK č.20/2012 platný od 01.09.2014

Dodatok č.3 VZN BBSK č.20/2012 platný od 01.03.2016

Dodatok č.4 VZN BBSK č.20/2012 platný od 01.11.2016