Výška úhrad za poskytované sociálne služby

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecným záväzným nariadenia BBSK č. 20/2012 a Dodatku č.1 – Všeobecného záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v DSS.       

PREHĽAD VÝŠKY ÚHRAD

POSKYTOVANÁ
SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA

MESAČNÁ ÚHRADA

StravaVýška úhrady / deňVýška úhrady / mesiac – 30 dní
racionálna strava2,80 €84,00 €
režijné náklady vo výške 15%0,42 €12,60 €
diabetická strava3,22 €94,50 €
režijné náklady vo výške 15%0,47 €14,10 €
UbytovanieVýška úhrady / deňVýška úhrady / mesiac – 30 dní
plocha izby nad 8 m20,18 €5,40 €
plocha izby menej ako 8 m20,12 €3,60 €
užívanie izby jedným obyvateľom0,60 €18,00 €
užívanie izby dvoma obyvateľmi0,30 €9,00 €
používanie elektrického spotrebiča pre individuálnu potrebu0,06 €1,80 €
užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia0,06 €1,80€
vecné plnenia spojené s bývaním0,30 €9,00 €
Odborné, obslužné činnosti podľa stupňa odkázanostiVýška úhrady / deňVýška úhrady / mesiac – 30 dní
IV. stupeň1,80 €54,00 €
V. stupeň2,20 €66,00 €
VI. stupeň3,20 €96,00 €
Ďalšie úhradyVýška úhrady / deňVýška úhrady / mesiac – 30 dní
Upratovanie0,50 €15,00 €
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva0,50 €15,00 €

Evidujeme :

Najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 224,41 €

Najvyššiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 321,00 €

Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v zariadení pre seniorov (ZpS) vo výške 268,38 € 

Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v domove sociálnych služieb (DSS) vo výške 273,41 €