Výška úhrad za poskytované sociálne služby

Pri stanovení výšky úhrad platných od 01.07.2022 vychádzame zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 41/2019 a Interného predpisu č. 001/2022 na určenie výšky stravnej jednotky.

Stravovanie:

Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady sa určujú vo výške 20% stravnej jednotky. Stravná jednotka sa zvyšuje o 15% na prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetické prípadne diétne stravovanie (bielkovinová a výživná diéta).

 Úhrada za stravovanie :

POSKYTOVANÁ SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA
MESAČNÁ
ÚHRADA
Výška úhradyVýška úhrady
Stravná jednotka – racionálna4,00 €120,00 €
Režijné náklady0,80 €24,00 €
Spolu racionálne stravovanie4,80 €144,00 €
Stravná jednotka – diabetická4,60 €138,00 €
Režijné náklady0,92 €27,60 €
Spolu diabetické stravovanie5,52 €165,60 €

 Úhrada za ubytovanie:

Sa určí ako súčet dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2  podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva

POSKYTOVANÁ SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA
MESAČNÁ
ÚHRADA
Výška úhrady Výška úhrady
Plocha izby nad 8 m20,18 €5,40 €
Plocha izby menej ako 8 m20,12 €3,60 €
Užívanie izby jedným prijímateľom0,60 €18,00 €
Užívanie izby dvoma prijímateľmi0,30 €9,00 €
Používanie elektrického spotrebiča pre individuálnu potrebu0,10 €3,00 €
Užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia0,06 €1,80€
Vecné plnenia spojené s bývaním0,40 €12,00 €
POSKYTOVANÁ SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA
MESAČNÁ
ÚHRADA

Odborné činnosti

podľa stupňa odkázanosti

Výška úhradyVýška úhrady
DSSZpSDSSZpS
I. – III. stupeň1,20 €2,20 €36,00  €66,00 €
IV. stupeň1,90 €2,20 €57,00 €66,00 €
V. stupeň2,60 €2,90 €78,00 €87,00 €
VI. stupeň3,30 €3,60 €99,00 €108,00 €
POSKYTOVANÁ SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA
MESAČNÁ
ÚHRADA

Ostatné obslužné činnosti

Výška úhradyVýška úhrady
Upratovanie0,70 €21,00 €
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva0,70 €21,00 €

Evidujeme :

Najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 285,90 €

Najvyššiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 379,80 €

Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v zariadení pre seniorov (ZpS) vo výške 328,78 € 

Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v domove sociálnych služieb (DSS) vo výške 328,36 €

Celková priemerná mesačná úhrada za 30 dňový mesiac za poskytované služby v DD a DSS Tisovec je vo výške 328,68 €.