Výška úhrad za poskytované sociálne služby

Pri stanovení výšky úhrad platných od 01.07.2022 vychádzame zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 41/2019 a Interného predpisu č. 001/2022 na určenie výšky stravnej jednotky.

Stravovanie:

Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady sa určujú vo výške 30% stravnej jednotky. Stravná jednotka sa zvyšuje o 20% na prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetické prípadne diétne stravovanie (bielkovinová a výživná diéta).

 Úhrada za stravovanie :

POSKYTOVANÁ SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA
MESAČNÁ
ÚHRADA
Výška úhradyVýška úhrady
Stravná jednotka – racionálna4,00 €120,00 €
Režijné náklady1,20 €36,00 €
Spolu racionálne stravovanie5,20 €156,00 €
Stravná jednotka – diabetická4,80 €144,00 €
Režijné náklady1,44 €43,20 €
Spolu diabetické stravovanie6,24 €187,20 €

 Úhrada za ubytovanie:

Sa určí ako súčet dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2  podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva

POSKYTOVANÁ SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA
MESAČNÁ
ÚHRADA
Výška úhrady Výška úhrady
Plocha izby nad 8 m20,20 €6,00 €
Plocha izby menej ako 8 m20,15 €4,50 €
Užívanie izby jedným prijímateľom0,60 €18,00 €
Užívanie izby dvoma prijímateľmi0,30 €9,00 €
Používanie elektrického spotrebiča pre individuálnu potrebu0,15 €4,50 €
Užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia0,10 €3,00€
Vecné plnenia spojené s bývaním0,65 €19,50 €
POSKYTOVANÁ SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA
MESAČNÁ
ÚHRADA

Odborné činnosti

podľa stupňa odkázanosti

Výška úhradyVýška úhrady
DSSZpSDSSZpS
I. – III. stupeň1,30 €2,30 €39,00  €69,00 €
IV. stupeň2,00 €2,30 €60,00 €69,00 €
V. stupeň2,70 €3,00 €81,00 €90,00 €
VI. stupeň3,40 €3,70 €102,00 €111,00 €
POSKYTOVANÁ SLUŽBA
DENNÁ
ÚHRADA
MESAČNÁ
ÚHRADA

Ostatné obslužné činnosti

Výška úhradyVýška úhrady
Upratovanie0,80 €24,00 €
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva0,80 €24,00 €

Evidujeme :

Najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 328,20 €

Najvyššiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 475,20 €

Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v zariadení pre seniorov (ZpS) vo výške 384,30 € 

Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v domove sociálnych služieb (DSS) vo výške 388,65 €

Celková priemerná mesačná úhrada za 30 dňový mesiac za poskytované služby v DD a DSS Tisovec je vo výške 385,40 €.