Poslanie zariadenia DD a DSS Tisovec

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou, registrovaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Domov Dôchodcov a domov sociálnych služieb je zameraný na poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona   č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  • Zariadenie pre seniorov – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu.
  • Domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov celoročnou formou pobytu.

V rámci systému manažérstva kvality organizácie zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy STN EN 9001 : 2016 požiadavky ISO 9001 : 2015 v rozsahu platnosti :

  • poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

 Vízia DD a DSS Tisovec

 dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby

a ich blízkych rodinných príslušníkov, získať ich uznanie,

so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov.

 

V Tisovci dňa 12.06.2019