Podávanie podnetov

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a orgány v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú povinné zverejňovať na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

Podnet je možné podať:

  • elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne

  • poštou zaslanou na adresu :
    Úrad BBSK
    hlavný kontrolór
    Námestie SNP 23
    974 01 Banská Bystrica

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie o podávaní sťažností a podnetov si prečítate kliknutím na nasledovné odkazy:

Podnety a návrhy na zlepšenie

Podávanie sťažností