Verejné obstarávanie

Dňa 27.02.2014 zákonom č. 34/2014 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedenej novely v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva jednotlivým verejným obstarávateľom (OvZP BBSK) zverejňovať raz štvrťročne súhrnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou bez DPH od 1 000 eur do 20 000 eur – tovary a služby, od 1 000 eur do 40 000 eur – potraviny a od 1 000 eur do 30 000 eur – stavebné práce – jednoduché zákazy v profile.

Súvisiaca legislatíva :

Etický kódex verejného obstarávania (VO)

Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov