Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

V DD a DSS Tisovec sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov (ZpS) a v domove sociálnych služieb (DSS).

Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby v DD a DSS Tisovec je určená podľa nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa sociálnej služby a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

DD a DSS Tisovec poskytuje pobytovú sociálnu službu ako celoročnú.

V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba

a)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona, alebo

b)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa

a)  poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,

b)  utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c)  zabezpečuje záujmová činnosť.

V domove sociálnych služieb sa podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 citovaného zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 citovaného zákona.

V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,
2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie,
2. úschovu cenných vecí.

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo :

Evidujeme :

    • Najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby v čiastke 207,30 €
    • Najvyššiu mesačnú úhradu za poskytované služby v čiastke 333,60 €
    • Priemernú výšku mesačnej úhrady za poskytované služby v čiastke 257,70

Zamestnanci nášho zariadenia vyvíjajú maximálne úsilie, aby obyvatelia žili plnohodnotne a mali možnosť dôstojného života v seniorskom veku. Skutočnú náhradu domova vytvára kvalita služieb zabezpečovaná individuálnym prístupom personálu ku každému obyvateľovi.

V zariadení ponúkame kompletnú sociálnu starostlivosť, zahŕňajúcu i pravidelné kultúrne,  pracovné, pohybové a záujmové aktivity pre obyvateľov nášho zariadenia.

Cieľom týchto aktivít je, aby sa človek aj v seniorskom veku ďalej rozvíjal svoje duševné a fyzické schopnosti.