Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra DD a DSS Tisovec
platná a účinná od 01.07.2020

Úsek

 Funkcia

Úväzok

Počet zamestnancov

Riaditeľa (11)

riaditeľ

1

1

 

ekonóm

1

1

 

správca

1

1

 

účtovník/registratúrny pracovník

1

1

 

kuchár

3

3

 

referent stravovania/kuchár

1

1

 

práčka/upratovačka

(3 zamestnanci x 1,0 úväzok)

(1 zamestnanec x 0,5 úväzok)

3,5

4

Sociálno – zdravotný (12)

vedúci sociálno-zdravotného úseku, sociálny pracovník

1

1

sociálny pracovník

1

1

sestra

1

1

zdravotnícky asistent

1

1

opatrovateľ

8

8

Spolu

 

 23,5

24