OZNÁMENIE O NÁVŠTEVÁCH PSS v 3. stupni ohrozenia – čierna platné od 1.11.2021

 Návštevy nie sú povolené.

Návštevy je možné uskutočniť len na základe výnimky udelenej riaditeľom

zariadenia (terminálne štádium, zlý zdravotný a psychický stav prijímateľa

a pod.).

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

Žiadame návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali.

Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

 

V Tisovci, 2.11.2021

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Deň seniora 2021

Opadané lístie, žiarivé farby, čerstvo obraté jabĺčka, taká je jeseň.

Toto rozprávkové ročné obdobie nám pripomína jeden z významných mesiacov a to október,

ktorý je mesiacom úcty k starším. Seniori si zaslúžia úctu, lásku, obdiv a hlavne pozornosť.

Sú klenotom našej spoločnosti a to najmä preto, že svojim krásnym vekom nadobudli množstvo skúseností, ktoré odovzdávajú mladším generáciám.

Do našich životov vnášajú radosť, múdrosť, lásku a preto si zaslúžia našu pozornosť a náklonnosť nie len počas októbra ale počas celého roka.

Pri tejto významnej príležitosti sme si pre klientov a klientky nášho zariadenia pripravili malé prekvapenie v podobe vystúpenia detí zo Základnej umeleckej školy v Tisovci.

Pre našich seniorov si pripravili hudobné vystúpenia, ktoré im predviedli v záhradnej časti.

Naši seniori si tak užívali vystúpenia talentovaných detí, ktoré im spríjemňovali jesenné slnečné lúče.

Touto cestou by sme sa tak chceli poďakovať riaditeľovi Základnej umeleckej školy v Tisovci Mgr. Milanovi Matuchovi, DIS. Art., Mgr. Ľubici Sabovej a Vojtechovi Oláhovi DIS. Art.,

že nám umožnili spríjemniť našim seniorom deň a pripomenúť im tak, že sú pre nás dôležití.

Drahí seniori, ďakujeme, že Vás máme!


Návšteva múzea

Dňa 12. augusta sme sa rozhodli spríjemniť si deň a urobiť si malý výlet.

Prvou zastávkou nášho výletu bola návšteva múzea v Tisovci, kde mali naši klienti možnosť spoznať históriu Tisovca.

Naši klienti sa oboznámili najmä s významnými historickými udalosťami, remeslami, ktoré boli pre naše mesto typické, ako aj s  osobnosťami, ktoré významne prispeli k rozvoju Tisovca či Slovenska.

Po návšteve múzea sme sa rozhodli osladiť si a najmä osviežiť tento horúci letný deň a tak naše kroky viedli priamo na zmrzlinu.

Tento krásny výlet sme zavŕšili výborným obedom v pizzérii.   


Poďakovanie nadácii EPH

Ďakujeme 

nadácii EPH za poskytnutie finančného príspevku na nákup medicínskych a zdravotníckych potrieb v grantovej výzve Oporný bod 2021.


Letné posedenie pri guľáši

Dňa 29. júla sme tradične ako každý rok usporiadali obľúbenú akciu našich klientov a klientok a to varenie guľášu.

Celé popoludnie nám spríjemňovala dobrá hudba, teplé počasie a samozrejme vôňa guľášu a ďalších dobrôt, ktoré sme si pre našich klientov prichystali.

Súčasťou programu bolo aj vystúpenie Mgr. Ľubici Sabovej, s ktorou si naši klienti veselo zaspievali a zatancovali.

Touto cestou by sme sa jej v mene celého kolektívu DD a DSS Tisovec chceli poďakovať za jej hudobné vystúpenie, ktoré vyčarilo úsmev na tvári všetkým zúčastneným.

Program nám obohatil aj náš klient Tibor Koncoš, ktorý nám zarecitoval krásnu pieseň a predviedol kúzelnícke vystúpenie s kartami.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemné letné guľášové popoludnie.


Oznam pre návštevy

Vážení návštevníci,

podľa „Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 17.05.2021“

sú v okresoch zaradených podľa aktuálneho COVID AUTOMATu do stupňa monitoring (zelená) - návštevy povolené bez obmedzení.

Na základe konzultácie s MPSVaR SR a odporúčaní ÚBBSK naďalej zachovávame plán návštev a žiadame dodržiavať všetky hygienicko – epidemiologické opatrenia pri návšteve spolu s vyplnením čestných prehlásení o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

Žiadame o opatrnosť a zodpovedný prístup aj v prípade, že náš okres je zaradený do stupňa monitoring (zelená), a to najmä z dôvodu, že návštevy prijímateľov sociálnej služby môžu prichádzať po návrate z dovolenky v zahraničí (hrozba zavlečenia novej mutácie) a pod. 

Pri návštevách môžete využiť možnosť vychádzky s klientom.

 

V Tisovci, 27.7.2021

Mgr. Mariana Kókaiová

riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Zmrzlinové posedenie

V prvé Júnové dni sme sa rozhodli užiť si teplé slnečné lúče, jemne pofukujúci vetrík  a doplniť vitamín D,

ktorý je pre imunitný systém nesmierne dôležitý. Tieto chvíle sme sa rozhodli spríjemniť si sladkým osviežením v podobe zmrzliny,

ktorá je neodmysliteľnou súčasťou letných dní.  Noví klienti mali príležitosť lepšie sa spoznať a užiť si tak príjemné zmrzlinové popoludnie.


NÁVŠTEVY OD 17.05.2021

PLÁN  NÁVŠTEV  V  DD  a  DSS  TISOVEC

V súlade s Usmernením Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platné od 17.5.2021 povoľujeme návštevy v DD a DSS Tisovec od 17.5.2021 za nasledovných podmienok:

Pondelok, streda, piatok, nedeľa v čase od 13.00 –do 16.00 hod.

Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847,  resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.

Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.

Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia - park s lavičkami.

Návšteva je povinná sa pri vstupe do zariadenia pred uskutočnením návštevy preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid-19, alebo potvrdením o kompletnom zaočkovaní.

Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a zapísať sa do dochádzky návštev, v ktorej zároveň potvrdzuje  prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30-45 minút.

Návštevy príbuzných tých prijímateľov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle vyhlášky č. 43/2020 V. v. SR v interiéri, na izbách klientov.

Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS v Tisovci.

Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

V prípade, že okres Rimavská Sobota bude zaradený do stupňa monitoringu zelená, návštevy budú povolené bez obmedzení.

 

Návštevy budú zakázané:

- v prípade, že okres Rimavská Sobota bude zaradený do čiernej fázy rizikovosti šírenia ochorenia Covid-19

- ak by mal DD a DSS Tisovec z dôvodu epidemiologickej situácie nariadené opatrenia príslušným RÚVZ

- ak by sa v DD a DSS Tisovec nachádzal minimálne 1 pozitívny klient, resp. je podozrenie na ochorenie Covid-19

-  ak zaočkovanosť klientov v DD a DSS Tisovec druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 nebude dosahovať 70%

 

V Tisovci, 17.5.2021

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci