PLÁN  NÁVŠTEV  V  DD  a  DSS  TISOVEC

V súlade s Usmernením Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platné od 17.5.2021 povoľujeme návštevy v DD a DSS Tisovec od 17.5.2021 za nasledovných podmienok:

Pondelok, streda, piatok, nedeľa v čase od 13.00 –do 16.00 hod.

Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847,  resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.

Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.

Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia – park s lavičkami.

Návšteva je povinná sa pri vstupe do zariadenia pred uskutočnením návštevy preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid-19, alebo potvrdením o kompletnom zaočkovaní.

Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a zapísať sa do dochádzky návštev, v ktorej zároveň potvrdzuje  prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30-45 minút.

Návštevy príbuzných tých prijímateľov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle vyhlášky č. 43/2020 V. v. SR v interiéri, na izbách klientov.

Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS v Tisovci.

Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

V prípade, že okres Rimavská Sobota bude zaradený do stupňa monitoringu zelená, návštevy budú povolené bez obmedzení.

 

Návštevy budú zakázané:

– v prípade, že okres Rimavská Sobota bude zaradený do čiernej fázy rizikovosti šírenia ochorenia Covid-19

– ak by mal DD a DSS Tisovec z dôvodu epidemiologickej situácie nariadené opatrenia príslušným RÚVZ

– ak by sa v DD a DSS Tisovec nachádzal minimálne 1 pozitívny klient, resp. je podozrenie na ochorenie Covid-19

–  ak zaočkovanosť klientov v DD a DSS Tisovec druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 nebude dosahovať 70%

 

V Tisovci, 17.5.2021

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci