Návštevy v DD a DSS od 14.02.2022

O Z N Á M E N I E V súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 sú návštevy v DD a DSS Tisovec od 14.02.2022  povolené za nasledovných podmienok:     streda,…