O Z N Á M E N I E

V súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 sú návštevy v DD a DSS Tisovec od 14.02.2022  povolené za nasledovných podmienok:

    streda, piatok, sobota                                       13.00 – 16.00 hod.                            

Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847, resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.

 

  • Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.
  • Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia – park s lavičkami a vo vstupnom vestibule max. pre 2 návštevy naraz, v odôvodnených prípadoch pri lôžku klienta.
  • Návšteva sa preukazuje negatívnym testom pri vstupe do zariadenia  nie starším ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.
  • Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom počas celej doby návštevy,  podrobiť sa dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie.
  • Dĺžka trvania návštevy je max. 1 hodina.
  • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
  • Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS.
  • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

 

V Tisovci,  9.2.2022 

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka