V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK

povoľujeme návštevy v DD a DSS Tisovec od 26.4.2021 za nasledovných podmienok:

Pondelok, streda, piatok, nedeľa v čase od 13.00 –do 16.00 hod.

Termín návštevy je potrebné dohodnúť počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  s vedúcou sociálno-zdravotného úseku Mgr. Čorbovou na tel. č. 047/5493847,  resp. e-mail: sp1.ddadsstisovec@gmail.com.

Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené.

Návštevy sú realizované vo vonkajších priestoroch zariadenia – park s lavičkami.

Návšteva je povinná sa pri vstupe do zariadenia pred uskutočnením návštevy preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid-19.

Z dôvodu, že režim návštev  v zariadeniach sociálnych služieb naďalej upravuje Vyhláška ÚVZ SR č. 43/2020, ktorá nenahrádza vyhlášku ÚVZ  č. 186, ktorá režim návštev v ZSS neupravuje,  príbuzní, ktorí chcú ísť na návštevu a  sú zaočkovaní a od očkovania uplynula požadovaná lehota sa musia naďalej preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod.

Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a zapísať sa do dochádzky návštev, v ktorej zároveň potvrdzuje  prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze

U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30-45 minút

Návštevy príbuzných tých prijímateľov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle vyhlášky č. 43/2020 V. v. SR v interiéri, na izbách klientov.

Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov DD a DSS v Tisovci.

Priniesť môžete najmä lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky.

Stravu a potraviny je povolené nosiť klientom len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii.

Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

 

V Tisovci, 22.4.2021- Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS v Tisovci