Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Tisovec v súvislosti s ochorením Covid-19

Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách 

1. Fáza- od 3.6.2020

 • Zariadenie povoľuje návštevy pre rodinných príslušníkov PSS len v exteriéri zariadenia v čase od 9,30 hod. do 11,30 hod. a v poobedňajších hodinách v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia je možná návšteva v spoločenskej miestnosti na príslušnom poschodí.
 • Návštevy je možné realizovať len za prísnych hygienických podmienok (rúško, príp. prekrytie tváre, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty)
 • Každú návštevu je potrebné nahlásiť deň vopred, cez pracovný týždeň do 14,00 hod. Mgr. Čorbovej  (0902970409), cez víkend na tel. čísle 0911089138, príp. na č. 047/5493847
 • Návštevy sa zapisujú do evidencie dochádzky návštev.

 2. Fáza – od 8.6.2020

 • Umožnenie návratu PSS po pobyte v domácom prostredí, bez absolvovania povinnej karantény v karanténnom zariadení ( po návrate bude PSS 14 dní  umiestnený v karanténnej miestnosti v našom zariadení).
 • Zariadenie umožňuje návštevu PSS aj na izbách PSS, ak ju obýva sám, výnimkou sú PSS na viacposteľových izbách pripútaných na lôžko. Všetky návštevy sú realizované za prísnych hygienicko-epidemiologických požiadaviek.( rúško, príp. prekrytie tváre, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty).
 • Vo vnútorných priestoroch zariadenia je možný maximálny počet osôb na jednu návštevu 2 osoby.
 • Frekvencia návštev u jedného PSS je stanovená max. na 2 návštevy za deň.
 • Na viacposteľovej izbe u imobilných PSS je v rovnakom čase možná len jedna návšteva.
 • Jedna návšteva môže trvať maximálne do 30-45 minút.
 • Krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa zo strany PSS ako aj dĺžka opustenia bude individuálne zvážená personálom DD a DSS Tisovec. PSS by sa mali vyhnúť uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (nákupné centrá, obchody). Po návrate PSS do zariadenia je potrebné meranie teploty a dezinfekcia rúk.
 • Lekárske vyšetrenia PSS a vybavovanie  úradných záležitostí je možné absolvovať samostatne, príp. v sprievode rodinného príslušníka.

3. Fáza- od 15.6.2020

 • Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.
 • Umožnenie opustenia DD a DSS Tisovec do domácej starostlivosti na víkend, alebo na sviatky.
 • Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov.

4. Fáza – od 1.7.2020

 • Obnovenie prevádzky.

V Tisovci, 3.6.2020

Vypracovali: Mgr. Kókaiová

                      Mgr. Čorbová