Od 16.4.2020 neprijímame hotovostné platby za pobyt v zariadení (úhradu za poskytované služby) ani hotovosť do pokladne (úschova na lieky, nákupy a iné výdavky).

Žiadame príbuzných o úhradu prevodom na bankový účet vedený v SLSP

č. ú. : SK3909000000005048238395

variabilný symbol: 826

Poznámka: meno klienta, účel (úhrada, úschova)

Za pochopenie ďakujeme